REGULAMIN PROGRAMU IMPACTFUL LEADERS

§ 1.

Definicje

1.Regulamin – wzorzec umowy określający zasady i warunki programu Impactful Leaders to jest niniejszy dokument.

2. Program- cykl wydarzeń, tj. spotkania edukacyjne,sieciujące,  Hackathon, program szkoleniowy dla finalistów oraz Demo Day pod nazwą Impactful Leaders, prowadzone przez Organizatora.

3. Hackathon / Wydarzenie / Inicjatywa – wydarzenie odbywające się w dniach 02-03 grudnia 2023 roku w formie stacjonarnej we wskazanym przez Organizatora miejscu.

4. Prelekcja – wykład tematyczny odbywający się podczas Wydarzenia.

5. Projekt lub Pomysł – pomysł na stworzenie rozwiązania, odpowiadającego na potrzeby zgłoszone przez Organizatora na stronie programu: http://impactfulleaders.ybp.org.pl/

6. Rozwiązanie – wynik pracy zespołowej Uczestników podczas Hackatonu i udziału w programie szkoleniowym. Rozwiązanie będzie podlegało ocenie Jury w ramach Demo Day.

7. Organizator – Fundacja “Inkubator Technologiczny” z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000246493 .

8. Serwis – strona internetowa Programu: http://impactfulleaders.ybp.org.pl/ o programie oraz umożliwiająca zgłoszenie udziału w Hackathonie w charakterze Uczestnika, za pomocą Formularza Rejestracyjnego.

9. Formularz Rejestracyjny – elektroniczny wzór dokumentu z rubrykami do wypełnienia, wykorzystywany do rejestracji Uczestników na Hackathon, dostępny w Serwisie.

10. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji na Hackathon i otrzymała potwierdzenie udziału.

11. Zespół – grupa min.2 Uczestników, która dokonała prawidłowej rejestracji na Hackathon i otrzymała potwierdzenie udziału.

12. Mentor lub Trener – pełnoletnia osoba fizyczna, wyznaczona przez Organizatora lub Partnera Programu, odpowiadająca za wsparcie merytoryczne Uczestników w ramach Hackathonu.

13. Jury – kolegialne ciało złożone z pełnoletnich osób fizycznych, wyznaczonych przez Organizatora lub Partnera Programu, które odpowiada za wyłonienie finalistów Hackathonu oraz zwycięzcy Demo Day.

14. Prelegent – pełnoletnia osoba fizyczna, wyznaczona przez Organizatora Wydarzenia, wygłaszająca Prelekcję podczas Wydarzenia.

15. Program szkoleniowy- cykl co najmniej 5 szkoleń dla finałowych zespołów, wybranych przez Jury po udziale w Hackathonie.

16. Demo Day- wydarzenie stacjonarne dla finalistów, podczas którego Jury przyzna 3 nagrody pieniężne na podstawie prezentacji „pitch” zespołów.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1.Wydarzenie i wchodzące w jego skład Prelekcje oraz Demo Day zostaną przeprowadzone w formule stacjonarnej.

2. Motywem przewodnim Hackathonu jest tworzenie rozwiązań dla obszaru wyzwania społeczne i środowiskowe.

3. Organizator ogłasza Wydarzenie, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem i zapewnia obsługę organizacyjną Jury podczas Hackathonu i Demo Day.

4. Informacje o Wydarzeniu oraz Regulamin są opublikowane w Serwisie.

5. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników. Podczas Programu obowiązuje bezwzględny zakaz używania obraźliwych zwrotów słownych, komentarzy odnoszących się do płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rasy, pochodzenia etnicznego lub religii.

6. Podczas Programu obowiązuje bezwzględny zakaz zastraszania, prześladowania, używania niewłaściwych uwag lub komentarzy. Zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację.

7. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do Organizatora wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników.

8. Osoby zachowujące się podczas trwania Wydarzenia w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób sugerujący bycie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mogą otrzymać pouczenie z prośbą o dalsze poprawne zachowanie; w razie nieskuteczności takiego środka, możliwym będzie wyproszenie ich z miejsca prowadzenia Wydarzenia, a w konsekwencji, w przypadku Uczestników, zdyskwalifikowanie reprezentowanego przez takie osoby Zespołu.

9. Uczestnictwo w Programie oznacza wyrażenie zgody na publikację podstawowych informacji na temat Uczestników (tj. tytułu Rozwiązania,opisu Pomysłu i Rozwiązania, nazwy Zespołu oraz zajętego miejsca) przez Organizatora Wydarzenia bez konieczności osobnego informowania o tym Uczestników.

10. Organizator Programu jest uprawniony do utrwalania przebiegu Programu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy, a następnie rozpowszechniania w formie dokumentalnej lub artystycznej. W związku z tym, wizerunek osób biorących udział w Hackathonie może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik Programu wyraża zgodę z chwilą rejestracji na Wydarzenie.

11. Organizator uprzedza, że przebieg Hackathonu i programu szkoleniowego oraz Demo Day będzie filmowany, fotografowany, transmitowany i nagrywany na nośniki w ramach audycji internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.

12. Uczestnik poprzez udział w Programie udziela nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem i głosem powstałych w związku z Wydarzeniem oraz treści wypowiedzi bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiałów video za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celach związanych z Programem.

13. Naruszenie przez Uczestników Programu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Programu i organizowanego w jego ramach Demo Day oraz powoduje utratę prawa do nagrody.

§ 3.

Warunki uczestnictwa w Hackathonie

1.Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, od 18 do 29 roku życia.

3. Uczestnikami Hackatonu nie mogą być pracownicy Organizatora Programu lub osoby z nim współpracujące.

4. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.

5. Rejestracja na wydarzenia jest otwarta od dnia 18.09.2023 roku do 30 listopada 2023 roku. W rejestracji będą mogły brać udział Uczestnicy i Zespoły. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rejestracji lub jego skrócenia bez podania przyczyny.

6. Prawo do wzięcia udziału w Hackathonie mają Uczestnicy i Zespoły, które do dnia 30 listopada 2023 roku otrzymają korespondencję mailową potwierdzającą udział w Hackathonie.

7. Informacje dotyczące kanału komunikacyjnego oraz inne niezbędne wytyczne zostaną przesłane przez Organizatora do Uczestników za pośrednictwem korespondencji mailowej.

8. Formowanie Uczestników w Zespoły nastąpi najpóźniej podczas Wydarzenia przy udziale Mentorów.

9. Podczas rejestracji Zespołu należy podać dane przedstawiciela Zespołu, zgodnie z treścią Formularza Rejestracyjnego.

10. Każdy Uczestnik Zespołu, zgłoszony przez przedstawiciela Zespołu w Formularzu Rejestracyjnym, otrzyma na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Programu, Polityką prywatności oraz zgodami co stanowi warunek konieczny zakwalifikowania jako Uczestnika Programu.

§ 4.

Przebieg Hackathonu

1.Hackathon zostanie poprzedzony Prelekcjami Prelegentów, które odbędą się w pierwszym dniu Wydarzenia, zgodnie z agendą zamieszczoną w Serwisie. Najpóźniej w pierwszym dniu Wydarzenia nastąpi również formowanie się Zespołów.

2. Podczas Hackathonu Uczestnicy będą mieli możliwość realizacji Projektu.

3. Warunkiem wzięcia udziału w eliminacjach do programu szkoleniowego jest przedstawienie prezentacji pokazującej Rozwiązanie.

4. Podczas trwania Konkursu Uczestnicy będą mieli bieżące wsparcie merytoryczne Mentorów.

5. Wyniki Hackathonu zostaną ogłoszone po jego zakończeniu, zgodnie z agendą zamieszczoną w Serwisie. Laureaci Konkursu zostaną ponadto poinformowani o wynikach Hackathonu za pośrednictwem korespondencji mailowej.

§ 5.

Program szkoleniowy i Demo Day

1. Finaliści Hackathonu biorą udział w cyklu co najmniej 5 szkoleń specjalistycznych z Trenerami wybranymi przez Organizatora oraz mentoringu indywidualnym i doradztwie specjalistycznym. Harmonogram szkoleń zostanie przesłany na adresy mailowe finalistów. 

Warunkiem udziału w programie szkoleniowym jest wzięcie udziału w Hackathonie, krótkiego wystąpienia “Pitch” z pomysłem oraz zostanie wybranym przez Jury.  Osoby, które nie pojawią się na Hackathonie, nie będą mieć możliwości dostania się do programu szkoleniowego, a następnie udziału w Demo Day.

2. Wymagany jest udział w co najmniej 80% Programu szkoleniowego. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia uczestnika lub grupy z Programu szkoleniowego, jeśli rażąco łamie zasady współżycia społecznego lub nie nie ma z nim kontaktu i nie pojawia się na szkoleniach. Organizator zastrzega sobie również prawo do zaproszenia (w jego/ich miejsce) innej grupy, biorącej udział w Hackathonie.

3. Ostatnim etapem programu jest wydarzenie stacjonarne Demo Day, podczas którego finaliści zaprezentują przed Jury swoje Rozwiązania w formie krótkich prezentacji „Pitch”.

4. W ramach Demo Day zostaną wybrane 3 zwycięskie Zespoły, które otrzymają nagrody finansowe o wartości 1. miejsce 50 000 zł, 2 miejsce 10 000 zł i 3 miejsce 10 000 zł.

§ 6.

Ocena i nagrody

1.Przedstawione Rozwiązania zostaną ocenione przez Jury po Hackathonie i Demo Day.

2. Organizator powołuje Jury, które wyłoni finalistów do programu szkoleniowego oraz zwycięzców Demo Day:  laureatów: I, II i III miejsca.

3. Zadaniem Jury jest ocena Rozwiązań i wyłonienie spośród Uczestników Hackathonu finalistów oraz zwycięzców Demo Day.

4. Po upływie wyznaczonego czasu, zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w stosunku do przygotowanego Rozwiązania. Zmiany i poprawki dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę przez Jury.

6. Jury dokona oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Hackathonie i Programie szkoleniowym, projekty będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) czytelność,

b) odniesienie do tematu,

c) kreatywność myślenia,

d) walory estetyczne,

e) skomplikowanie rozwiązania,

f) innowacyjność,

g) wartość wdrożeniowa,

h) możliwość praktycznego zastosowania.

7. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Warunkiem wygrania nagrody finansowej jest udział w Demo Day, przedstawienie krótkiej prezentacji “Pitch”, a uprzednio wzięcie udziału w co najmniej 80% szkoleń. 

8. Z przebiegu prac Jury zostanie sporządzony protokół zawierający wyniki głosowania oraz dane osobowe laureatów Konkursu.

9. Pracami Jury kieruje Przewodniczący.

10. Organizator ustanawia nagrody dla laureatów Demo Day w postaci nagród pieniężnych. Wysokość nagród pieniężnych dla laureatów to 50 000 zł, 10 000 zł, 10 000 zł.

11. W przypadku gdyby w związku z otrzymaniem jakiejkolwiek nagrody dla Uczestnika miał powstać po jego stronie obowiązek zapłaty podatku, Uczestnik zobowiązuje się taki podatek zapłacić. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie obowiązki dotyczące zapłaty ewentualnego podatku od otrzymanej nagrody spoczywają na nim a nie na Organizatorze.

12. Nagrody pieniężne określone w ust. 10 niniejszego paragrafu zostaną proporcjonalnie podzielone i wypłacone każdemu z członków nagrodzonego Zespołu na rachunki bankowe wskazane przez poszczególnych członków Zespołów.

§ 7.

Prawa autorskie

1.Uczestnik oświadcza, iż jest/będzie autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas Programu przez Zespół, którego jest członkiem.

2. Uczestnik oświadcza, że prace wykonane podczas Programu nie naruszają lub nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z realizacją przez Uczestnika lub Organizatora działalności gospodarczej lub zawodowej w oparciu o Projekt przygotowany podczas Programu.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Programie jest Fundacja Inkubator Technologiczny.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej w biurze Organizatora.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1.Uczestnicy Programu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnicy, którzy stworzą swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla innych Uczestników bądź zakłócą przebieg Programu i którzy mimo wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu, nie zastosują się do poleceń Organizatora, będą wykluczeni z Programu i zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia spotkania. Z tego tytułu nie przysługują im żadne roszczenia wobec Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Hackathonu i Demo Day bądź jego odwołania w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych (siła wyższa).

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów.

5. Wszelkie zmiany Regulaminu, w tym terminów Konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Programu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator poinformuje również pocztą elektroniczną Uczestników. Uczestnikom, którzy nie zaakceptują zmienionych postanowień Regulaminu przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Programie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani żadnych konsekwencji wynikających z odwołania lub odłożenia Programie w czasie, a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.

7. We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych w Programie decyduje Organizator.

8. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

9. Uczestnicy, Mentorzy, członkowie Jury i Prelegenci mogą składać reklamacje w formie dokumentowej na adres siedziby Organizatora lub adres e-mail biuro@ybp.org.pl . Fundacja rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

10. Organizator wyraża wolę ugodowego rozwiązywania ewentualnych sporów. Jeżeli spór powstaje w ramach relacji z konsumentem, sposobem polubownego rozwiązania ewentualnie zaistniałych sporów może być skorzystanie z platformy ODR (Online Dispute Resolution), do której dostęp jest zapewniany pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Adresem poczty elektronicznej Fundacji, właściwym jako pierwszy punkt kontaktu, jest biuro@ybp.org.pl .

11. W sprawach związanych z prawami konsumentów, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, stosuje się ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

12. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

13. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 września 2023 roku.